De ACVA en de ANBI-status

Bij kwaliteit van leven hoort kunst.

DE ACADEMY OF VOCAL ARTS

Bij kwaliteit van leven hoort kunst. De Stichting Academy of Vocal Arts (ACVA) wil daarom mogelijkheden creëren voor jong en oud om vocale kunst te ontdekken en te beleven. Vertrekpunt daarbij is het kind.

Voor de persoonlijkheidsontwikkeling van het kind is het essentieel om niet alleen het vocale talent te ontdekken en dit talent te ontwikkelen, maar dit ook in samenhang te doen met anderen en een goede balans te vinden tussen individualiteit en gezamenlijkheid.

Kwaliteit en maatwerk staan daarbij centraal. Het zingen in een ensemble is door de organische autoriteit van muziek in zichzelf een perfecte sociale activiteit om evenwicht te creëren tussen individualiteit en gemeenschapszin. Kernwaarden zijn:
* zelfvertrouwen door podiumervaring,
* sociale redzaamheid en sociale weerbaarheid,
* emotioneel en sociaal welbevinden.

De Academy of Vocal Arts wil nieuwe doelgroepen betrekken bij kunstmuziek en daarbij voor iedereen die geïnteresseerd is de beste kwaliteit bieden.

Het gevoel is er een van samen doen, uitdagingen aangaan, schoonheid ontdekken, muzikaal jezelf leren zijn.

Onder de Academy of Vocal Arts ressorteren de volgende koren/klassen:

Voor jonge kinderen (peuters en kleuters) zijn de speciale Startersklassen 1, 2 en 3
Koorklas A (6 en 7 jaar)
Koorklas B (vanaf 7 jaar)
Koorklas C en D (vanaf 8 jaar)
Haags Kinderkoor (8-16 jaar)
Musicanti Kinderkoor (8-16 jaar)
Jongenskoor (vanaf 8 jaar)
Young Men’s Chorus (muterende en gemuteerde jongensstemmen)
Vocaal Ensemble Cantamare (meisjes/jonge dames vanaf 16 jaar)

DE ORGANISATIE

In 2012 heeft de ACVA de huidige naam aangenomen als opvolger van ‘Kinderkoor Academie Nederland’, welke voortkwam uit de Zangschool Zuid-Holland. De huidige naam sluit beter aan bij Den Haag als stad van internationalisering met als motto:
vrede en gerechtigheid.

Van 2012 tot heden wordt de ACVA bijgestaan door …AND.@OFFICE voor wat betreft de marketing en inrichting van de organisatie.
Vanaf 2019 is er een nieuwe directie. Voor de sponsoring is iemand aangetrokken die deze verder zal professionaliseren.

Om de stijgende werkdruk goed te verdelen en de zichtbaarheid van de ACVA als opleidende en uitvoerende instelling te vergroten, is de in 2018 ingezette uitbreiding van het team verder worden voortgezet op de gebieden van marketing en productie.

De communicatie met de leerlingen en ouders/verzorgers verloopt via de website. Het interactieve deel daarvan is in 2019 aangepast aan de eisen en mogelijkheden van deze tijd. De website is www.acva.nl.

ARTISTIEK-PEDAGOGISCH

DE INSTROOM

Aansluitend bij de huidige ontwikkelingen in de maatschappij, is instroom op elk gewenst moment mogelijk. Om dit te kunnen realiseren, is het leertraject opgedeeld in diverse kleine stappen, welke zichtbaar worden in de vele opleidingsgroepen en koren. Deze diversiteit prikkelt de motivatie en maakt werken op het eigen niveau mogelijk.

Om de diversiteit in leerlingenpopulatie te vergroten, is er voor kinderen waarvan de ouders minder draagkrachtig zijn een apart fonds om bij te springen, waardoor de activiteiten van de ACVA open staan voor alle bevolkingsgroepen. Ouders/verzorgers kunnen bij de ACVA een persoonlijke vraag om financiële steun neerleggen.

DE OPLEIDING

Bij de ACVA is een landelijke opleiding voor kinderkoordirigenten ondergebracht. De lessen aan deze opleiding voor professionals worden verzorgd door docenten die beeld- en beleidsbepalend zijn geweest voor de kinderkoorzang in Nederland. Nieuwe docenten aan de ACVA worden door dezelfde specialisten intensief gecoacht als aanvulling op hun muziekvakopleiding.

Deze werkwijze garandeert een pedagogisch-didactisch klimaat van het hoogste niveau en heeft geleid tot koren die op het hoogste muzikaal niveau acteren in binnen- en buitenland.

Jaarlijks worden er bijeenkomsten georganiseerd voor het team om over alle inhoudelijke details te spreken. Dit garandeert een constante ontwikkeling van het lespakket. Voor de periode 2018-2022 mag worden verwacht dat dit hoge niveau
zal kunnen worden gehandhaafd.

ZICHTBAARHEID VAN DE KOREN

De koren van de ACVA zijn de afgelopen jaren zichtbaarder geworden. Een indruk:

2012
Optredens European Festival of Youth Choirs in Bazel (CH)

2013
Overall Prijs Kodály Festival Komló (H)

2014
1e eigen uitvoering van de volledige Matthäus Passion van J.S. Bach in de Nieuwe Kerk in Den Haag

2015
Optredens in de koorbiënnale van Aken

2016
1e eigen uitvoering van de volledige Johannes Passion van J.S. Bach

2017
Musicanti en Cantamare te gast bij
internationaal festival in Székesfehérvár (H)

Het Haags Kinderkoor op concertreis naar Parijs

Nationale Kinderherdenking bij Madurodam en organisator van het eerste Nationaal Kinderherdenkingskoor in samenwerking met Madurodam, kinderkoren en basisscholen.

Eigen productie ‘Ici Paris’, een internationaal concert en masterclassproject waarbij het Requiem van Gabriel Fauré door onze kinderkoren met gelijke stemmen werd uitgevoerd begeleid door een professioneel orkest.

2018
Musicanti en het Haags Kinderkoor werkten mee uitvoeringen van de Carmina Burana in Heerlen, Nijmegen en Rotterdam
Uitvoering in eigen beheer van het Mozart Requiem

1e Prijs Haags Kinderkoor in het Europees Muziekfestival voor de Jeugd

Nationale Kinderherdenking bij Madurodam en organisator van het eerste Nationaal Kinderherdenkingskoor in samenwerking met Madurodam, kinderkoren en basisscholen.

Optredens Cantamare in het Internationaal Gregoriaans Festival van Watou (B)

Presentatieconcert nieuwe kerst-cd ‘Candle Light’ door Koorklas C t/m Cantamare

2019
Musicanti Kinderkoor op concertreis naar Dornbirn, Oostenrijk.

Het Haags Kinderkoor op concertreis naar Gelsenkirchen, Duitsland.

Het Stabat Mater van Pergolesi en Miserere van Allegri uitgevoerd in Rotterdam en Den Haag met eigen solisten.

2020
Normaliter zou de Matthäus Passion uitgevoerd zijn voor een uitverkochte Nieuwe Kerk, maar vanwege Corona kon dit niet plaatsvinden.

In plaats van een live kerstconcert is er een kerststream opgenomen die online vertoond is in december aan publiek in binnen- en buitenland.

2021  
Ondanks de beperkingen vanwege corona is in juni de Johannes Passion uitgevoerd in de Nieuwe Kerk in Den Haag.

Eigen productie ‘The Sound of Christmas’ waarbij er naast live publiek (1,5 meter opstelling) ook publiek via de livestream mee kon kijken.

DOELSTELLINGEN 2021-2022

De Academy of Vocal Arts stelt zich voor de komende jaren ten doel:

  1. Uitbreiding van het aantal leerlingen om meer kinderen de kans te geven kennis te maken met duurzame vocale kunst.
  2. Uitbreiding van het team van docenten, dirigenten en producenten.
  3. Vergroting van de zichtbaarheid van (klassieke) kinderkoorzang zoals die door de ACVA wordt aangeboden door middel van eigen producties en optredens van modelkoren op uitnodiging.
  4. Vergroting van de zichtbaarheid in Den Haag en omgeving.
  5. Intensivering van de eigen producties waarbij de opleiding en het thematisch programmeren centraal staan; er worden in meer steden uitvoeringen gerealiseerd om zo ook de podiumpresentatie te blijven prikkelen en het fenomeen kinderkoorzang bij een breder publiek te promoten.
  6. Verbreding van het aanbod voor (jong)volwassenen door het inrichten van een professioneel ensemble op permanente basis (ACVA VOCES is nu een projectkoor).
  7. Versteviging van de financiële basis door het werven van meer sponsorgelden.
  8. Ondersteunen van jonge musici die de beroepswereld in willen gaan.
  9. Professionalisering van het imago van de ACVA door een nieuwe website en structurele marketingactiviteiten.

ONDERNEMERSCHAP, SAMENWERKING EN GEOGRAFISCHE SPREIDING ONDERNEMERSCHAP EN WERVING VAN GELDEN

De Academy of Vocal Arts is een Haagse, onafhankelijke private aanbieder van vocaal-muzikaal onderwijs op hoog niveau.

Om de continuïteit van de Stichting te garanderen, heeft werving een hoge prioriteit. De exploitatiekosten worden voor het grootste gedeelte gehaald uit de leerlinggelden. Daarnaast vraagt de ACVA incidenteel projectsubsidies aan bij algemene en private fondsen voor cultuur. Tevens verwerft de stichting gelden door middel van concerten en medewerkingen aan voorstellingen. Tenslotte richt de ACVA zich momenteel steeds meer op het werven van (vaste) sponsoren die de ACVA en haar werk een warm hart toedragen.

De Academy of Vocal Arts heeft voor het pedagogisch gedeelte geen structurele (lokale) overheidsondersteuning.

ACTIVITEITEN

Aansluitend bij het internationale karakter van Den Haag organiseert de ACVA:

 reizen naar festivals (zoals in 2017 naar Székesfehérvár in Hongarije);
 internationale masterclasses (in 2016 en 2017 namen hieraan ook Franse studenten deel);
 uitwisselingen met internationale koren (Japan 2017).

SAMENWERKINGEN NATIONAAL EN INTERNATIONAAL

Om dit te realiseren is in 2016 samenwerking gezocht met het Conservatoire Régionale de Paris.

Goede contacten worden onderhouden met het Eurpees Muziekfestival voor de Jeugd in Neerpelt, België.

De ACVA is vaste partner van de Stichting Nationale Kinderherdenking 4 mei en Madurodam bij het opzetten van een Nationaal Kinderherdenkingskoor en het aanbieden van lespakketten en lessen op basisscholen in Nederland.

ALGEMENE GEGEVENS

PRIMAIRE DOELSTELLING

De Stichting stelt zich ten doel: het bevorderen en stimuleren van muzikale vorming, in eerste instantie van de jeugd in de leeftijdsklasse van zes tot zestien jaar, en voorts al hetgeen in de ruimste zin des woords met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:
Henny Westdijk – voorzitter
Bob de Jonge – lid
Henk Roefs – lid

CODE CULTURAL GOVERNANCE

De Academy of Vocal Arts werkt met een Raad van Toezicht-model en een directeur-bestuurder. De ACVA hanteert de regels van de Code Cultural Governance.

WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR (WNT)

De Raad van Toezicht ontvangt geen vergoeding. De directeur-bestuurder valt ruim binnen de norm.

WET NORMERING BEZOLDIGING BELONINGSBELEID

De medewerkers van de ACVA werken zelfstandig op uurbasis en ontvangen een marktconform uurloon voor hun werk. De ACVA heeft geen werknemers.

CODE CULTURELE DIVERSITEIT

De ACVA biedt toegang tot ontwikkelingstrajecten en podiumervaring voor kinderen en jeugd van elke sociale en culturele achtergrond. Ook voor hen die financieel niet draagkrachtig zijn, is het mogelijk om deel te nemen aan de activiteiten.

KANTOOR EN ORGANISATIE

Daniëlle van Lieshout artistiek en zakelijk directeur
Janneke Klompenhouwer administratie
Marijke van Klaveren leerlingenadministratie
Lisa Korthals Altes administratie

DIRIGENTEN

Marijke van Klaveren – Koorklas A, Koorklas B en Koorklas C
Janneke Klompenhouwer – Koorklas D
Daniëlle van Lieshout –  Haags Kinderkoor, Musicanti Kinderkoor en ACVA VOCES
Silvère van Lieshout – Vocaal Ensemble Cantamare, Young Men’s Chorus 

DOCENTEN

Marijke van Klaveren (solfège, opleiding professionals)
Janneke Klompenhouwer (kleuters, solfège, podiumpresentatie)
Daniëlle van Lieshout (zang, solfège, podiumpresentatie)
Lisa Korthals Altes (solfège, opleiding, zang)

Chat openen
💬 Kunnen we je helpen?
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?